Różnice kursowe

Różnice kursowe

Różnice kursowe to różnice wartości danego zdarzenia gospodarczego, aktywów lub pasywów wynikające z ich przeliczenia na polską walutę według. różnych kursów waluty.

Można je  rozpatrywać na kilka sposobów.

Pierwszy dotyczy przedsiębiorstw. Biznes międzynarodowy stał się już normą. Małe i duże firmy posiadają zagranicznych kontrahentów i klientów, z którymi prowadzą liczne transakcje. Ich składową jest rozliczanie waluty obcej. Przepisy podatkowe w Polsce nie zabraniają regulowania transakcji czy wystawiania faktur w innej jednostce monetarnej niż polski złoty. Jednak, zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzi się w walucie krajowej. Powoduje to konieczność przeliczania transakcji zawieranych przez firmę wyrażonych w walucie zagranicznej na rodzimą walutę. W wyniku tego mogą pojawiać się różnice kursowe. Przedsiębiorca może wybrać albo kurs faktycznie zastosowany, albo też kurs średni z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zdarzenie gospodarcze, ustalony przez NBP.

Druga różnica kursowa dotyczy osób indywidualnych. Pieniądze to towar. Podlegają wymianie na rynku, a tym samym wycenie w postaci kursu po jakim wymieniono jedną jednostkę monetarną na inną. Na notowania wpływa cała gama czynników ekonomicznych i gospodarczych. Różnice kursowe stanowią w tym przypadku różnice między ceną kupna a sprzedaży danej waluty, czyli spread. Odczuwają go najbardziej klienci handlujący walutami, wyjeżdżający za granicę bądź spłacający kredyt w obcej walucie.

Różnice kursowe dotyczą także cen walut w instytucjach finansowych. Występują w publikowanych kursach walut w NBP, a kursach np. w kantorach internetowych. Różnica ta wynika z procedur, jakimi się te instytucje posługują.

Dla przedsiębiorstw różnice kursowe są szczególne istotne ze względu na wyniki finansowe firmy. Powstałe w wyniku międzynarodowych operacji będą miały wpływ na podatek dochodowy. Dodatnie różnice powinny zostać potraktowane jako przychód, ujemne – jako koszt. Dla osób prywatnych zaś ważna jest różnica w kursach kupna i sprzedaży danej waluty.